Rương Sát Thủ

Chúc Mừng Duy Tùng Đã Nhận Được Quân Huy Ngẫu Nhiên,Chúc Mừng Hoài Võ Đã Nhận Được Quân Huy Ngẫu Nhiên,Chúc Mừng Trần Thắng Đã Nhận Được 1 Skin Sát Thủ Tùy Chọn,Chúc Mừng Nguyễn Hoàng Đã Nhận Được 1 Skin Sát Thủ Ngẫu Nhiên,Chúc Mừng Anh Hoa Đã Nhận Được Quân Huy Ngẫu Nhiên

Tất cả